Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Boekhandel het Kompas in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Boekhandel het Kompas en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, geschenkartikelen.
Artikel 2 Identiteit ondernemer
Naam: Boekhandel het Kompas
Adres : Nauwe Noorderhorne 21, 8601 CX SNEEK
Telefoon : 06 53124007
Email : info@boekhandelhetkompas.nl
Website : www.boekhandelhetkompas.nl
KvK nummer : 01044644
BTW nummer ; NL005545456B01
Artikel 3 Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door Boekhandel het Kompas gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Boekhandel het Kompas behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.
Artikel 4 Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
• Levering geschiedt via Post NL.
• Verzendkosten binnen Nederland worden aan de winkel wagen toegevoegd bij bestellen.
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.
Artikel 5 Betaling
• Facturering door Boekhandel het Kompas vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten..
• Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Boekhandel het Kompas aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal, PayPal(creditcard) of anderszins.
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Boekhandel het Kompas gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.
Artikel 6 Reclames en retourzendingen
• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Boekhandel het Kompas te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Boekhandel het Kompas te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Boekhandel het Kompas, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 14 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Boekhandel het Kompas. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
• Boekhandel het Kompas is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Boekhandel het Kompas en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.